Avís Legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que aquest web és titularitat de Francesc Xavier Amorós Piera, (en endavant “TITULAR”), amb NIF 40871064H, domicili a C/ Major 64 de Vilanova de Bellpuig- CP 25264 ; telèfon 608556032, correu electrònic: info@calmagidevilanova.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la pertinença al TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se suficient amb la publicació al lloc web . El TITULAR actuarà amb la màxima diligència possible per tal que les dades i la informació del lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web. El TITULAR s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del TITULAR. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del TITULAT serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@calmagidevilanova.cat

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés. Tota persona usuària del web, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Scroll to Top